Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I Ns 594/20

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Wolak

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Kubik - Rzepiela

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2021 r. w Zawierciu na rozprawie

sprawy z wniosku G. L.

z udziałem J. K., A. K.

o stwierdzenie nabycia praw do spadku po D. K.

stwierdza, że spadek po D. K. zd. K. c. S. i A., zmarłej dnia 2.08.2019 r. w Z., ostatnio stale zamieszkałej w Z., na podstawie testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego przed notariuszem M. T. w Kancelarii Notarialnej w Z. w dniu 7.06.2016 r., Rep. A nr 1950/2016, otwartego i ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu w dniu 19.01.2021 r. w sprawie sygn. akt I Ns 594/20, nabył z dobrodziejstwem inwentarza syn J. K. s. S. i D. w całości.