Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 62/21

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lipca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący: Sędzia Jacek Chrostek

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. Z.

przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

na skutek wniosku powoda o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt X P 1003/19

postanawia:

1.  oddalić wniosek powoda o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt X P 1003/19;

2.  odrzucić apelację.

Sędzia Jacek Chrostek