Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 168/19

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z wniosku K. C.

z udziałem E. B.

o dział spadku po A. C. i zniesienie współwłasności

postanawia:

I ustalić, że przedmiotem działu spadku po A. C. i zniesienia współwłasności są:

1.  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w C., dla którego Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...) o wartości 187000,00 zł ( sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych );

2.  kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...) w wysokości 900,00 zł ( dziewięćset złotych );

3.  meble kuchenne o łącznej wartości 510,00 zł ( pięćset dziesięć złotych );

4.  kuchenka gazowa marki (...) o wartości 132,00 zł ( sto trzydzieści dwa złote );

5.  lodówka marki A. o wartości 276,00 zł ( dwieście siedemdziesiąt sześć złotych );

6.  stół biały o wartości 215,76 zł ( dwieście piętnaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy );

7.  dwa stołki kuchenne o łącznej wartości 58,54 zł ( pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze );

8.  wyposażenie kuchni ( sztućce, szklanki, kubki, talerze, miski, garnki ) o łącznej wartości 387,90 zł ( ( trzysta osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy );

9.  maszynka do mięsa ZELMER model (...) o wartości 173,40 zł ( sto siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy );

10.  blender marki TAURUS typ R 300 o wartości 51,07 zł ( pięćdziesiąt jeden złotych siedem groszy );

11.  mikser marki ZELMER typ 181.7 o wartości 33,00 zł ( trzydzieści trzy złote );

12.  pralka marki ZELMER o wartości 301,32 zł ( trzysta jeden złotych trzydzieści dwa grosze );

13.  szafka na buty o wartości 53,46 zł ( pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy );

14.  dywan o wymiarach 1,00 x 1,5 m o wartości 42,00 zł ( czterdzieści dwa złote );

15.  lustro o wymiarach 0,40 m x 1,5 m o wartości 96,00 zł ( dziewięćdziesiąt sześć złotych );

16.  odkurzacz marki ZELMER typ 450.0. (...) o wartości 145,47 zł ( sto czterdzieści pięć złotych czterdzieści siedem groszy );

17.  meblościanka w kolorze olchy o wartości 420,00 zł ( czterysta dwadzieścia złotych );

18.  dywan o wymiarach 3,00 m x 4,00 m o wartości 144,00 zł ( sto czterdzieści cztery złote );

19.  wersalka o wartości 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt złotych );

20.  stół i cztery krzesła o łącznej wartości 296,82 zł ( dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze );

21.  telewizor marki B. (...) cale model (...) o wartości 317,40 zł ( trzysta siedemnaście złotych czterdzieści groszy );

22.  rower górski marki K. (...) o wartości 509,70 zł ( pięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy );

23.  środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr (...) prowadzonym przez (...) Bank (...) S.A. w W. w wysokości 976,92 zł ( dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze );

24.  środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr (...) prowadzonym przez (...) Bank S.A. w W. w wysokości 2903,63 zł ( dwa tysiące dziewięćset trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze );

25.  środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr (...) prowadzonym przez (...) Bank S.A. w W. w wysokości 103,93 zł ( sto trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze );

26.  środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym walutowym nr (...) prowadzonym przez (...) Bank S.A. w W. w wysokości 5,06 EUR ( pięć euro sześć centów ), stanowiące równowartość kwoty 23,15 zł ( dwadzieścia trzy złote piętnaście groszy ) według kursu średniego NBP dla euro według stanu na dzień 23 lipca 2021 r.;

tj. składniki majątkowe o łącznej wartości 196221,47 zł ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści siedem groszy ), z tym, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego opisane w pkt I ppkt 1. stanowi przedmiot współwłasności wnioskodawcy K. C. i uczestnika postępowania E. B. po ½ ( jednej drugiej ) części, zaś pozostałe składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 2. – 26. stanowią przedmiot współwłasności wnioskodawcy K. C. w ¾ ( trzech czwartych ) części i uczestnika postępowania E. B. w ¼ ( jednej czwartej ) części;

II dokonać działu spadku po A. C. i zniesienia współwłasności w ten sposób, że składniki majątkowe opisane w pkt I o łącznej wartości 196221,47 zł ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści siedem groszy ) przyznać na rzecz wnioskodawcy K. C.;

III zasądzić od wnioskodawcy K. C. na rzecz uczestnika postępowania E. B. tytułem spłaty kwotę 95805,37 zł ( dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych trzydzieści siedem groszy ) płatną w terminie jednego roku od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

IV nakazać uczestnikowi postępowania E. B. wydanie wnioskodawcy K. C. składników majątkowych opisanych w pkt I ppkt 1., 3 – 22. w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia;

V ustalić, że wnioskodawca K. C. poniósł nakłady z majątku osobistego na majątek podlegający podziałowi:

a.  w postaci zapłaty czynszu w łącznej wysokości 8098,63 zł ( osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze );

b.  w postaci zapłaty należności z tytułu umowy leasingu na rzecz (...) S.A. we W. w łącznej wysokości 69946,21 zł ( sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia jeden groszy );

c.  w postaci zapłaty należności z tytułu umowy konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...) z dnia 18 maja 2017 r. na rzecz (...) Bank S.A. w W. w łącznej wysokości 36340,64 zł ( trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze );

VI zasądzić od uczestnika postępowania E. B. na rzecz wnioskodawcy K. C. tytułem zwrotu części nakładów opisanych w pkt V kwotę 30621,02 zł ( trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych dwa grosze ) płatną w terminie jednego roku od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

VII ustalić, że uczestnik postępowania E. B. poniósł nakłady z majątku osobistego na majątek podlegający podziałowi w łącznej wysokości 507,57 zł ( pięćset siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy );

VIII zasądzić od wnioskodawcy K. C. na rzecz uczestnika postępowania E. B. tytułem zwrotu części nakładów opisanych w pkt VII kwotę 126,89 zł ( sto dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy ) płatną w terminie jednego roku od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

IX nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestnika postępowania E. B. kwotę 500,00 zł ( pięćset złotych ) tytułem połowy opłaty sądowej;

X nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestnika postępowania E. B. kwotę 2168,14 zł ( dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych czternaście groszy ) tytułem uzupełnienia części kosztów postępowania orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 15 stycznia 2020 r., 16 marca 2020 r., 8 września 2020 r., 12 marca 2021 r.; koszty postępowania orzeczone prawomocnymi postanowieniami z dnia 15 stycznia 2020 r., 16 marca 2020 r., 8 września 2020 r., 12 marca 2021 r. w pozostałym zakresie przejąć na rachunek Skarbu Państwa;

XI przyznać adw. W. K. za pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu wnioskodawcy K. C. wynagrodzenie w kwocie 3600,00 zł ( trzy tysiące sześćset złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy;

XII przyznaną w pkt XI kwotę nakazać Skarbowi Państwa wypłacić adw. W. K. z sum budżetowych, koszty pełnomocnika z urzędu orzeczone w pkt XI przejmując na rachunek Skarbu Państwa;

XIII w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawcę i uczestnika postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.

Sędzia Lidia Grzelak