Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lipca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Bolesław Wadowski (spr.)

Sędziowie: Magdalena Nałęcz

Andrzej Sobieszczański

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy w postępowaniu upadłościowym J. J. – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

w przedmiocie ustalania planu spłaty

na skutek zażalenia wierzyciela (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2020 r., sygn. akt XIX GUp 975/19

postanawia:

oddalić zażalenie.

Magdalena Nałęcz Bolesław Wadowski Andrzej Sobieszczański