Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1735/19

POSTANOWIENIE

Dnia 13 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie: Renata Jagura

Radosław Olewczyński (spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku E. K.

z udziałem Miasta Ł., G. W. i P. W.

o ustanowienie służebności drogi koniecznej

na skutek apelacji uczestniczki postępowania G. W.

od punktu 2 postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2019 r. wydanego w sprawie II Ns 276/16

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że uczestnicy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie.