Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 24/18

POSTANOWIENIE

Dnia 12 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2021 roku w Żorach

na rozprawie

sprawy z wniosku A. K.

przy udziale D. K.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

1)  ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni A. K. i uczestnika postępowania D. K., których wspólność majątkowa małżeńska ustała na mocy umowy majątkowej małżeńskiej z dnia 7 sierpnia 2014 roku, Repertorium A nr 6170/2014, który pozostał jeszcze do podziału, wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Ż., na osiedlu (...), o powierzchni 55,70 m 2, znajdujące się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Ż., o wartości 212.000,00 (dwieście dwanaście tysięcy) złotych;

2)  ustalić, że udziały wnioskodawczyni i uczestnika postępowania w majątku wspólnym są równe;

3)  ustalić, że uczestnik postępowania poczynił nakład ze swego majątku osobistego na majątek wspólny o wartości 152.618,80 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) złotych;

4)  dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania w ten sposób, że na wyłączną własność uczestnika postępowania D. K., syna J. i H. przyznać opisany w punkcie 1 postanowienia składnik majątkowy;

5)  zasądzić od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawczyni kwotę 29.690,60 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) złotych tytułem spłaty, uwzględniającą rozliczenie nakładów opisanych w punkcie 3 postanowienia, płatną w terminie 6 miesięcy od dnia prawomocności postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie niedochowania terminu płatności;

6)  oddalić wniosek wnioskodawczyni o zasądzenie wynagrodzenia z tytułu korzystania przez uczestnika z lokalu ponad przysługujący mu udział;

7)  oddalić wniosek uczestnika postępowania o rozliczenie nakładów w pozostałym zakresie;

8)  oddalić wniosek uczestnika postępowania o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

sędzia Lidia Czapla