Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1622/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

na posiedzeniu niejawnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Barbara Kempa

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2021 roku.

sprawy Ł. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania Ł. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 4 maja 2021 roku znak (...)

o wypłatę niezrealizowanego świadczenia

oddala odwołanie ;

Sygn. akt VIII U 1622/21

Dnia 23 sierpnia 2021 roku

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć: nieprofesjonalnemu pełnomocnikowi ZUS oraz Ł. S. , z pouczeniem, że wyrok został wydany w oparciu o art. 148 1 Kpc ; wyrok nie jest prawomocny, zaś strona, może go zaskarżyć w ten sposób, że:

1.  pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się, na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, zgłoszony w terminie tygodnia, od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych, objętych nim, rozstrzygnięć (art. 328 kpc),

2.  strona może wnieść apelację do Sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia, stronie skarżącej, wyroku z uzasadnieniem (art.369 § 1 k.p.c.).

3.  termin, o którym mowa w § 1 uważa się za zachowany także wtedy, gdy, przed jego upływem, strona wniosła apelację do Sądu drugiej instancji (art.369 § 3).