Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekretarz sądowy Marta Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania B. D. i P. L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania od decyzji z dnia:

- 12.09.2019 roku numer (...)

oddala odwołania.