Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 745/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lipca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Grzegorz Buła

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2021 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank (...)z siedzibą w G. (M.)

przeciwko J. L.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 19 stycznia 2021 roku, sygnatura akt I C 236/20

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Wieliczce do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach niniejszego postępowania apelacyjnego.

SSO Grzegorz Buła