Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 401/20

1)W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2021 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa T. J.

przeciwko K. G.

o zapłatę

1)  oddala powództwo;

2)  zasądza od powoda T. J. na rzecz pozwanej K. G. kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3)  nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Żorach kwotę 276,37 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

sędzia Lidia Czapla