Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 451/20

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.R. (del.) Marcin Wojciechowski

Protokolant: sekr. sąd. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M.

z udziałem K. M. oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.

na skutek apelacji K. M.

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 23 września 2019 roku

sygn. akt XV Ns-Rej Za 3159/19/556

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie
o kosztach postępowania apelacyjnego.