Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 257/20

ZARZĄDZENIE

Dnia 9 lipca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Karol Ike-Duninowski

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. Z.

przeciwko P. B.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o zwrot opłaty

zarządza:

zwrócić M. Z. ze Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.174 (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt cztery) złotych tytułem nadpłaconej opłaty od pozwu uiszczonej w dniu 10 maja 2021 r.

Z/

1.  doręczyć odpis pełnomocnikowi powoda przez PI;

2.  skierować do wykonania.