Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2021r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Przemysław Grajzer

Sędziowie: Maciej Świergosz (spr)

Izabela Pospieska

Protokolant: prot. sąd. Marlena Gruszczyńska

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. Radosława Przygrodzkiego

po rozpoznaniu w dniu 28.10.2021r. sprawy z wniosku :

J. P. ( (...) ) i H. I.

o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia oraz kosztów symbolicznego upamiętnienia W. P. w trybie przepisów art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 23.02.1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i pełnomocnika wnioskodawców

od wyroku Sądu Okręgowego w Z. G. z dnia (...)

( (...))

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że :

a)  w pkt I tiret 1 i 2 przyjmuje, że zasądzone odsetki od kwot odszkodowania i zadośćuczynienia mają postać odsetek ustawowych za opóźnienie,

b)  w pkt I tiret 3 uchyla orzeczenie o zasądzeniu na rzecz wnioskodawców kwot po 10.000 zł; z tytułu pokrycia części kosztów symbolicznego upamiętnienia W. P. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty i w tym zakresie wniosek oddala,

2.  w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

3.  kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.

I. P. P. G. M. Ś.