Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1728/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia Jacek Chrostek

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy D. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

z odwołania D. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 17 czerwca 2020 roku znak (...)

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

oddala odwołanie

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć :

pełnomocnikom stron bez pouczeń za pośrednictwem P.I.;

15.07.2021 r.