Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1822/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant stażysta Klaudia Kępka

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania D. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 30 czerwca 2020 roku numer (...)

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

1.  oddala odwołanie,

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwotę po 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Magdalena Lisowska