Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 149/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Stanisław Kucharczyk

Sędziowie: SA Maciej Żelazowski

SO del. do SA Maciej Strączyński (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie del. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie E. Ć.

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2021 r. sprawy

P. H.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 9 marca 2021 r. sygn. akt III K 334/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w miejsce rozstrzygnięcia zawartego w pkt. I jego części dyspozytywnej, na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 91 § 2 kk w brzmieniu obowiązującym przed zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) w zw. z art. 4 § 1 kk łączy kary orzeczone wobec P. H. wszystkimi wyrokami wymienionymi w części wstępnej wyroku i na podstawie art. 86 § 1a kk orzeka wobec skazanego karę łączną 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zwalnia oskarżonego od kosztów procesu za postępowanie odwoławcze.

SSO del. Maciej Strączyński SSA Stanisław Kucharczyk SSA Maciej Żelazowski