Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt

III AUa 437/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Irena Mazurek

Protokolant

starszy sekretarz sądowy Maria Piekiełek

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2021 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R.

o ustalenie podstawy wymiaru składek i o ustalenie nadpłaty składek

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 20 lutego 2019 r. sygn. akt IV U 1471/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok jak też poprzedzające go decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. z dnia 13 sierpnia 2018 r.
i 27 sierpnia 2018 r. w ten sposób , że stwierdza iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia wnioskodawczyni J. N. za miesiąc kwiecień 2015 r. wynosi 2100 zł ( słownie: dwa tysiące sto złotych),
co stanowi nadpłatę składek za ten miesiąc w kwocie 2192,13 zł ( słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa 13/100 złotych),

II.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R.
na rzecz wnioskodawczyni J. N. kwotę 60 zł ( słownie: sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

ZARZĄDZENIE

1/odpis wyroku doręczyć:

-wnioskodawczyni z pouczeniem o terminie i sposobie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku ,

-pełnomocnikowi ZUS/O R. –radcy prawnej J. M. ,

2/ kal. 7 dni ,

3/ następnie –w przypadku niezłożenia przez strony w ww. terminie wniosków
o sporządzenie uzasadnienia wyroku –akta sprawy zwrócić Sądowi Okręgowemu
w Rzeszowie .

„Niniejsze pismo umieszczone zostało na portalu informacyjnym w celach informacyjnych
i nie wywołuje skutków procesowych: doręczenie wywołujące skutki procesowe na zarządzenie przewodniczącego dokonane zostanie według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego”.