Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - stażysta A. Z.

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania E. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wysokość kapitału początkowego i emerytury

na skutek odwołania od decyzji z dnia:

- 28.05.2021 roku znak (...)-2019

- 31.05.2021 roku znak (...)

zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, że zobowiązuje do uwzględnienia w wysokości emerytury E. B. kapitału początkowego, obliczonego przy uwzględnieniu dodatkowo, jako okresu składkowego, okresu od dnia 6.08.1968 roku do 27.08.1971 roku.