Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 14 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Barbara Ciwińska

Protokolant Joanna Ważna

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z wniosku G. N.

z udziałem S. N.

o wykonywanie kontaktów

postanawia:

1)  oddalić wniosek,

2)  pozostawić strony przy poniesionych kosztach sądowych i kosztach zastępstwa procesowego.