Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1130/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 grudnia 2021 roku w Ł.

sprawy z wniosku: L. B.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 7 września 2020 roku i 23 lutego 2021 roku, znak (...): 949/21, 950/21

o prawo do emerytury

1.  oddala odwołania;

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasa Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokata M. S. kwotę 442,80 (czterysta czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawczyni - PI oraz pełnomocnikowi ZUS- S. P. (pocztą) z pouczeniem, że wyrok został wydany w oparciu o art. 148 1 Kpc, wyrok nie jest prawomocny, zaś strona, która nie zgadza się z wyrokiem może go zaskarżyć w ten sposób, że:

1. pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć (art. 328 kpc),

2. strona może wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Łodzi w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem.