Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 5/22

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Mariusz Broda

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2022 r. sprawy

z wniosku E. S.

z udziałem Gminy S.

o wydanie depozytu sądowego

na skutek apelacji wnioskodawcy E. S.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Staszowie

z dnia 14 października 2021 r. sygn. akt I Ns 210/21

postanawia: oddalić apelację.

(...)

(...)