Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 813/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Gąsior-Majchrowska

Protokolant: sekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Artura Piekacza

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2022 roku

sprawy M. L.

oskarżonego o czyn z art. 209 § 1 k.k.

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 14 września 2021 roku sygn. akt II K 1108/20

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. B. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu M. L. z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zasądza od oskarżycielki posiłkowej B. K. rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych opłaty za postępowanie odwoławcze oraz kwotę 10 (dziesięć) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym;

4.  wydatkami za postępowanie odwoławcze związanymi ze skargą apelacyjną prokuratora obciąża Skarb Państwa.