Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1622/20

POSTANOWIENIE

Dnia 20 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Kacprzak

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku G. Art (...) J. J., G. (...) spółki jawnej w Ł.

z udziałem J. Z. i T. B.

o ustanowienie służebności drogi koniecznej

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 30 lipca 2020 roku, sygn. akt II Ns 1436/17

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  zasądzić od G. Art (...) J. J., G. (...) spółki jawnej w Ł. na rzecz J. Z. i T. B. kwoty po 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.