Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 293/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Stanisław Kucharczyk (spr.)

Sędziowie: SA Maciej Żelazowski

SO del. do SA Iwona Gdula

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu del. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Włodzimierza Cetnera

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2022 r. sprawy

Z. S., A. J., S. J., J. J. i E. S.

o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i pełnomocnika wnioskodawców

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 31 sierpnia 2021 r. sygn. akt III Ko 204/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądzone na rzecz E. S., J. J., S. J., A. J. oraz Z. S. zadośćuczynienia podwyższa do kwot po 44 000 (czterdzieści cztery tysiące) złotych, a zasądzone odszkodowania obniża do kwot po 9 617,18 (dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych 18/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz E. S., J. J., S. J., A. J. oraz Z. S. po 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym.

IV.  koszty procesu za postępowanie odwoławcze ponosi Skarb Państwa.

SSO del. Iwona Gdula SSA Stanisław Kucharczyk SSA Maciej Żelazowski