Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 682/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 marca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 01 lutego 2022 r. i 24.02.2022 r.

sprawy z oskarżenia publicznego

przeciwko M. B. (B.), urodzonemu (...), w K., s. A. i B. z d. B.

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 lipca 2021 roku o godz. 09:55 w miejscowości S. na ul. (...), woj. (...) w trakcie przeprowadzania kontroli drogowej znieważył umundurowanego funkcjonariusza Policji sierż. szt. M. M. słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, tj.: „wypierdalaj stąd pajacu jebany”, przy czym zachowania tego dopuścił się podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez w/w funkcjonariusza

tj. o przestępstwo określone w art. 226 § 1 kk

1.  oskarżonego M. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 226 § 1 kk wymierza mu grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych z jednoczesnym ustaleniem wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania w dniu 30 lipca 2021 r. (od godz. 12:00 do godz. 17:55) przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest dwóm dziennym stawkom grzywny;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej adw. R. M. kwotę 619,92 (sześćset dziewiętnaście 92/100) złotych tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną oskarżonemu z urzędu;

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 739,92 (siedemset trzydzieści dziewięć 92/100) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków sądowych.