Pełny tekst orzeczenia

Z., dnia 18 marca 2022 r.

Sygn. akt II Ka 706/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy w Zamościu II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący- sędzia Lesław Dąbrowski

Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Nowakowska

po rozpoznaniu w dniach: 10 grudnia 2021 r., 14 stycznia 2022 r., 22 lutego 2022 r. i 18 marca 2022 r.

sprawy D. T., syna Z., urodz. (...) w H.

obwinionego z art. 97 k.w. w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca

1997 roku Prawo o ruchu drogowym

na skutek apelacji, wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

z dnia 29 września 2021 r. sygn. akt II W 677/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że obwinionego D. T. od popełnienia zarzucanego mu czynu uniewinnia;

II.  stwierdza, że koszty postępowania za obie instancje ponosi Skarb Państwa.

/Na oryginale właściwy podpis./