Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 522/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. B.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 25 stycznia 2021 r.

sygn. akt VIII C 1156/20

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz T. B. kwotę 135 ( sto trzydzieści pięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.