Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 1207/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Milski

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. F. i D. F.

przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 11 marca 2020 r., sygnatura akt I C 2076/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

„1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. na rzecz:

a.  M. F. kwotę 1 655 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 grudnia 2018 roku do dnia zapłaty,

b.  D. F. kwotę 1 655 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt pięć) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 grudnia 2018 roku do dnia zapłaty,

2. oddala powództwo w pozostałej części,

3. zasądza od:

a.  M. F. kwotę 378 (trzysta siedemdziesiąt osiem) złotych,

b.  D. F. kwotę 378 (trzysta siedemdziesiąt osiem) złotych,

na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. tytułem kosztów procesu,

4. odstępuje od obciążenia M. F. i D. F. kosztami sądowymi,

5. nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zgierzu od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. kwotę 777,80 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) tytułem części kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.”;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. na rzecz M. F. i D. F. łącznie kwotę 522 (pięćset dwadzieścia dwa) złote tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

IV.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. kwotę 217,50 zł (dwieście siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem części kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa w postępowaniu apelacyjnym;

V.  odstępuje od obciążenia M. F. i D. F. pozostałymi kosztami sądowymi poniesionymi tymczasowo przez Skarb Państwa w postępowaniu apelacyjnym.