Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr.sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2022 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania M. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania od decyzji z dnia 16.11.2020 roku znak (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa –kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz radcy prawnego Z. S. kwotę 166,05 zł (sto sześćdziesiąt sześć złotych pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.