Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 maja 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekretarz sądowy Wiktoria Furmaniak

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania J. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania od decyzji z dnia 14.07.2021 roku numer (...)

oddala odwołanie.