Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jarema Sawiński (spr)

Sędziowie: SSA Janusz Szrama

SSA Krzysztof Lewandowski

Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prok. Prokuratury Apelacyjnej Piotra Urowskiego

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015r. i 18 grudnia 2015 r. w Poznaniu sprawy

1)  W. M. oskarżonego z art. 258 § 3 kk, art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 55 ust. 3 ww. w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk;

2)  A. W. oskarżonego z art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk, art. 258 § 1 kk i inne, art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 62 ust. 1 ww. ustawy i inne;

3)  M. F. (1) oskarżonego z art. 258 § 1 kk i inne, art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 62 ust. 1 ww. ustawy i inne;

4)  M. W. (1) oskarżonego z art. 258 § 3 kk, art. 55 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 56 ust. 3 ww. ustawy, art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk, art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 65 § 1 kk w związku z art. 12 kk;

5)  D. M. oskarżonego z art. 258 § 3 kk, art. 55 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 258 § 1 kk i inne, art. 56 ust. 3 i art. 57 ust. 2 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 65 § 1 kk w związku z art. 12 kk;

6)  M. W. (2) oskarżonego z art. 257 § 1 kk, art. 55 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 258 § 1 kk i inne, art. 55 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 57 ust. 2 ww. ustawy w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk, art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk, art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk;

7)  J. W. oskarżonej z art. 258 § 1 kk i inne;

8)  L. W. oskarżonego z art. 258 § 1 kk i inne, art. 55 ust. 3 ww. ustawy i art. 57 ust. 2 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 57 ust. 2 ww. ustawy;

9)  R. I. oskarżonego z art. 258 § 1 kk i inne, art. 56 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 57 ust. 2 ww. ustawy w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk;

10)  A. L. oskarżonego z art. 258 § 1 kk i inne, art. 56 ust. 3 ww. ustawy i art. 57 ust. 2 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 55 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk;

11)  R. M. oskarżonego z art. 258 § 1 kk i inne, art. 55 ust. 3 ww. ustawy w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych i prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w P.

z dnia (...)

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  Obniża wymiar kar pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego W. M. w pkt. 3 wyroku do lat 4 (czterech) i w pkt. 4 wyroku do lat 4 (czterech).

2.  Uchyla orzeczenie dotyczące kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego W. M. w pkt. 6 i wymierza temu oskarżonemu karę łączną 6 lat (sześciu) i 6 miesięcy (sześciu) pozbawienia wolności.

3.  Obniża wymierzoną wobec oskarżonego A. W. karę pozbawienia wolności w pkt. 10 wyroku do lat 6 (sześciu).

4.  Uchyla orzeczenie dotyczące kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego A. W. w pkt. 13 wyroku i wymierza temu oskarżonego karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności.

5.  Obniża wymierzoną oskarżonemu M. F. (2) karę pozbawienia wolności w pkt. 18 wyroku do lat 5 (pięciu) pozbawienia wolności.

6.  Uchyla orzeczenie dotyczące kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego M. F. (1) w pkt. 20 wyroku i wymierza temu oskarżonemu karę łączną 5 lat (pięciu) lat pozbawienia wolności.

7.  Uchyla orzeczenie dotyczące kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego M. W. (1) w pkt. 29 wyroku i wymierza karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności.

8.  Uchyla orzeczenie dotyczące kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego D. M. w pkt. 38 wyroku i wymierza karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności.

9.  Uchyla orzeczenie dotyczące kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego M. W. (2) w pkt. 50 wyroku i wymierza mu karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności.

10.  Obniża wymiar kary pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego R. I. w pkt. 68 wyroku do 3 (trzech) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności.

11.  Uchyla orzeczenie dotyczące kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego R. I. w pkt. 70 wyroku i wymierza karę łączną 3 lat (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

12.  Obniża wymiar kary pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego A. L. w pkt. 73 wyroku do 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

13.  Uchyla orzeczenie dotyczące kary łącznej pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonego A. L. w pkt. 75 wyroku i wymierza karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności.

I.  W pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

II.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. J. (1) i adw. P. B. kwoty po 885 zł 60 gr. ( w tym 23 % VAT) tytułem udzielenia oskarżonym M. W. (2) i R. I. nieopłaconej nawet w części pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

III.  Zwalnia oskarżonych od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i nie wymierza im opłat za obie instancje.

K. L. J. S. J. S.

Niniejszy wyrok jest prawomocny i wykonalny z dniem (...)

P., dnia (...)

Sędzia Sądu Apelacyjnego

J. S.