Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 53/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – sędzia Bogdan Wałachowski

Protokolant – sekr. Justyna Byller

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.– Mileny Markowskiej

po rozpoznaniu w dniu 15.04.2022 r., 06.05.2022 r. na rozprawie sprawy

D. C. (1)

urodz. (...) w G.

syna Z. i E. zd. K.

oskarżonego o to, że:

W dniu 15 grudnia 2021 r. w G. przy ul. (...), używając wobec małoletniego K. C. przemocy w postaci przytrzymywania ręką za szyję oraz grożąc pobiciem zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 3 złotych oraz telefon komórkowy marki S. (...) o wartości 800 zł, powodując straty o łącznej wartości 803 zł działając na szkodę małoletniego K. C. oraz D. C. (2), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 280§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

1.  Oskarżonego D. C. (1) uznaje za winnego tego, że w dniu 15 grudnia 2021 r. w G. przy ul. (...), używając wobec małoletniego K. C. przemocy w postaci przytrzymywania ręką za szyję oraz grożąc pobiciem zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 3 złotych, czapkę o wartości 120 zł oraz telefon komórkowy marki S. (...) o wartości 800 zł, powodując straty o łącznej wartości 923 zł działając na szkodę małoletniego K. C. oraz D. C. (2), przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. czynu z art. 280§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i za to na mocy tych przepisów skazuje go na karę 2 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonego okres tymczasowego aresztowania od 16 grudnia 2021 r. godz. 13:45 do 06 maja 2022 r. godz. 09:30.

3.  Na podstawie art. 46§1 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej zarzucanym mu przestępstwem w całości poprzez zapłatę na rzecz K. C. oraz D. C. (2) kwoty 123 zł.

4.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. A. J. kwotę 804 zł powiększoną o wartość 23% podatku VAT w kwocie 184,92 zł.

5.  Zwalnia oskarżonego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych.