Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ka 645/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kalisz, dnia 24 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu III Wydział Karny w następującym składzie:

PrzewodniczącySędzia Sądu Okręgowego Patryk Pietrzak

Protokolantp.o. stażysty Izabela Kryjom-Zuchowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Piotra Krysiaka

po rozpoznaniu dnia 12 maja 2022 r.

sprawy oskarżonej M. K. (1) z domu W. c. K. i K. z domu O.

urodzonej (...) w O.

oskarżonej z art. 220 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim i obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 11 marca 2019 r. sygn. akt II K 402/18.

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  W miejsce przypisanego w punkcie 1 czynu uznaje oskarżoną M. K. (2) za winną tego, że w dniu 14 lipca 2013r. w S., woj. L. jako prezes firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O., będąc osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy, naraziła pracowników działu serwisu: A. J., D. M. i P. W. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez dopuszczenie ich do pracy bez wymaganego przeszkolenia z zakresu BHP, a w szczególności bez przeprowadzenia właściwego instruktażu stanowiskowego dla pracowników serwisu oraz zapoznania ich z instrukcją bhp dotycząca prac transportowych, montażu i demontażu wielogłowicowej maszyny ważącej WEIGHmaserCW typ 10-3TW tj. występu z art. 220 § 1kk i za to na podstawie tego przepisu wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt. 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk warunkowo zawiesza oskarżonej na okres 2 lat próby.

2.  Na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk wymierza oskarżonej M. K. (2) karę 120 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość 1 stawki na kwotę 10 złotych.

II.  W pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok.

III.  Zasądza od oskarżonej M. K. (2) na rzecz oskarżycieli posiłkowych M.

J., P. J. i W. J. kwoty po (...) ( tysiąc trzysta czterdzieści

cztery ) złotych na rzecz każdego z nich, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w

postępowaniu odwoławczym.

IV.  Zasądza od oskarżonej M. K. (2) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe za

postępowanie odwoławcze w kwocie 829,75 (osiemset dwadzieścia dziewięć 75/100)

złotych i wymierza jej opłatę za postępowanie odwoławcze obie instancję w wysokości 240

(dwieście czterdzieści ) złotych.