Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI Ka 749/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący Sędzia Włodzimierz Śpiewla

Protokolant Katarzyna Wójcik

przy udziale prokuratora Izabeli Nagnajewicz-Oleszek

po rozpoznaniu dnia 28 października 2021 roku

sprawy S. K. s. A. i A. z d. F. ur. (...)
w L.

oskarżonego z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk, art. 178a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

z dnia 19 maja 2021 roku sygn. akt II K 1719/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla orzeczoną w punkcie III od oskarżonego na rzecz B. B. nawiązkę;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy również od dnia 8 czerwca 2021 r. do 28 października 2021 r.;

IV.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze ustalając,
iż wchodzące w ich skład wydatki ponosi Skarb Państwa.

Włodzimierz Śpiewla