Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 1280/21

POSTANOWIENIE

Dnia 21 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Piotr Rajczakowski

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2022 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy

z dnia 20 września 2021 r., sygn.. akt I C 1231/20

w przedmiocie wniosku strony pozwanej o uzupełnienie wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 24 maja 2022 r., sygn. akt II Ca 1280/21

postanawia:

oddalić wniosek.

Sygn. akt II Ca 1280/21

Dnia 21 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować; (n/k)

2.  odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom stron za pośrednictwem PI;

3.  po skutecznym doręczeniu akta zwrócić Sądowi Rejonowemu;

4.  w razie wpływu wniosku o uzasadnienie akta przedstawić.

Projekt sporządził asystent M. P..