Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 373/21

1)W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2022 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa U. (...) Spółki Akcyjnej w L.

przeciwko G. M.

o zapłatę

1)  oddala powództwo;

2)  zasądza od powódkiU. (...) Spółki Akcyjnej w L.na rzecz pozwanego G. M. kwotę 923,50 (dziewięćset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt groszy) złote tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku.