Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 577/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Gąsior – Majchrowska

Protokolant: sekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Artura Piekacza, Wojciecha Misiaka i Jakuba Łaskiego

i przedstawiciela Urzędu Skarbowego w Radomsku Przemysława Pluszyńskiego

po rozpoznaniu w dniach 01 marca 2022 roku, 08 kwietnia 2022 roku i 06 maja 2022 roku

sprawy M. C.

oskarżonego o czyn z art. 62 § 4 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 23 czerwca 2021 roku sygn. akt II K 477/21

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok ;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. S. kwotę 723,24 (siedemset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia oskarżonego od opłaty za drugą instancję i wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.