Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ca 169/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący- Sędzia:

Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2022 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko D. S.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego w Brodnicy

z dnia 9 listopada 2021 r.

sygn. akt I C 797/20

1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym) sentencji tylko o tyle, że w miejsce zasądzonej kwoty 3.507,73 zł (trzy tysiące pięćset siedem złotych 73/100) zasądza kwotę 2.211,73 zł (dwa tysiące dwieście jedenaście złotych 73/100), a w pozostałym zakresie powództwo oddala,

2. oddala apelację pozwanego w pozostałym zakresie,

3. oddala apelację powoda w całości;

4. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 112 zł (sto dwanaście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia niniejszego wyroku zobowiązanemu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu części kosztów procesu w instancji odwoławczej.