Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 335/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – sędzia Lidia Merska

Protokolant – sekr. sąd. Irina Nizińska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -----------

oskarżyciela posiłkowego M. C.

po rozpoznaniu w dniach 20 kwietnia 2022r i 15 lipca 2022 roku sprawy

W. J.

ur. (...) w G.

syna M. i D. zd. G.

oskarżonego o to, że:

W dniu 16 maja 2021 roku około godz. 00:28 w miejscowości P. (...) gmina G. na terenie Ośrodka (...) uderzając pięścią w twarz M. C. spowodował u niego obrażenia ciała w postaci otwartej krwawiącej rany tłuczonej prawej strony wargi dolnej, wybicie zęba 11 i zwichnięcie zęba 21 ( który niebawem również utracił), które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni

tj. o czyn z art. 157§1 kk

1.  Oskarżonego W. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 157§1kk przy zastosowaniu art. 37a§1kk w zw. z art. 33§1 i §3 kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 30,00 (trzydzieści) złotych.

2.  Na podstawie art. 46§1kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez uiszczenie na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. C. kwoty 24.468,57 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem 57/100) złotych.

3.  Zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. C. kwotę 3000,00 (trzy tysiące) złotych tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z ustanowieniem w sprawie pełnomocnika.

4.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciąża go kosztami postępowania w kwocie 269,56 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć 56/100) złotych.