Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 302/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: staż. Daria Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2022 roku

sprawy M. B. (B.), ur. (...) w P., s. A. i U. z d. K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 14 marca 2022 roku w miejscowości D., gm. D., pow. (...), woj. (...) prowadził jako kierujący w ruchu lądowym samochód osobowy marki R. o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godz. 08:46 do stężenia na poziomie 1,13 mg/l, o godz. 09:06 do stężenia na poziomie 1,22 mg/l, o godz. 09;09 do stężenia na poziomie 1,20 mg/l, o godz. 09:12 do stężenia na poziomie 1,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, pomimo wydanej przez Starostę (...) decyzji z dnia 21 czerwca 2018 roku, numer KD. 5430. 665. 2018 o cofnięciu uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk w zb. z art. 180a kk

1.  oskarżonego M. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym uzupełnieniem, iż dopuścił się go będąc uprzednio karanym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz z tą zmianą, że czyn wypełnia dyspozycję art. 178a § 4 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1, § 2 i § 4 kk, 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 2 (dwóch) lat;

3.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

4.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego M. B. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych;

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 70 zł (siedemdziesięciu) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków sądowych.