Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2142/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak- Kosiara

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Radecka

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2022 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku J. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W.

z udziałem (...) (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

w związku z odwołaniem J. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W.

z dnia 25 stycznia 2019 roku, nr (...)

1.  oddala odwołanie,

2.  zasądza od J. B. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.