Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 594/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant sekretarz M. B.

po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania I. S.

od dwóch decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 28 lutego 2022 roku znak (...)

z dnia 1 marca 2022 roku znak (...)

o rentę z tytułu niezdolności do pracy i świadczenie uzupełniające

1.  oddala odwołanie;

2.  umarza postępowanie w zakresie prawa do świadczenia uzupełniającego;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokata A. R. kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy brutto) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej I. S. przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu.

SSO Jacek Chrostek