Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 866/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: staż. sąd. Daria Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 lutego 2022 r., 24 marca 2022 r. i 07 lipca 2022 r.

sprawy

J. G. /G./, urodz. (...) w B., syna M. i M. z domu D.

oskarżonego o to, że:

w bliżej nieokreślonym czasie z siedziby firmy (...)z/s w R. przy ul. (...), ujawnione w dniu 06 października 2021 roku w miejscowości Z. (...) gm. S. woj. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 2 sztuk dwuzłączek (...) (...) oraz łącznika (...) (...) czynem swoim powodując starty w kwocie łącznej 5500 złotych na szkodę firmy (...)

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

1.  uznaje oskarżonego J. G. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego znamiona art. 278 § 1 kk z tą zmianą w opisie czynu, iż przyjmuje, że wartość skradzionego mienia wynosiła 3.921,00 złotych i za to na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 37a § 1 kk wymierza mu grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej grzywny okres zatrzymania od 06 października 2021 r. (godz. 14:50) do 07 października 2021 r. (godz. 13:53) przyjmując, iż jest on równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny;

3.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od J. G. na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w R. kwotę 3.921,00 (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) złotych tytułem obowiązku naprawienia szkody;

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem opłaty opłaty oraz kwotę 1.847,86 (jeden tysiąc osiemset czterdzieści siedem 86/100) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków sądowych.