Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVI GC 903/21

WYROK W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 8 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W. XVI Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marcin Wachelka

Protokolant: Danuta Bieńkowska

po rozpoznaniu w W. w dniu 8 czerwca 2022 roku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zapłatę

oddala powództwo.