Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 118/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Robert Sobczak

ProtokolantEwa Sudra, Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Anny Kudlik i Kamila Majdy

po rozpoznaniu w dniach 29 marca 2022 r. i 26 kwietnia 2022 r.

sprawy S. Ś.

oskarżonego o czyn z art. 278 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 18 listopada 2021 r. sygn. akt II K 699/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w punkcie 1 za podstawę prawną skazania przyjmuje art. 278§1 kk w zw. z art. 4 §1 kk;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego S. Ś. na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w P. kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym;

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 ( dwieście) złotych opłaty za drugą instancję i kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych z tytułu zwrotu wydatków za postępowanie odwoławcze.