Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 353/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Ireneusz Grodek (spr.)

SędziowieTomasz Ignaczak Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantsekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opocznie Agnieszki Kopery - Drużdż

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2022 r.

sprawy S. S.

oskarżonego o czyn z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 280§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 24 marca 2022 r. sygn. akt II K 521/21

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. B. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.