Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 478/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Robert Sobczak

Protokolantsekretarz sądowy Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Pawła Gintera

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2022 roku

sprawy M. K.

oskarżonego czyn z art. 278 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 19 kwietnia 2022 roku sygn. akt II K 683/21

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Trybunalskim.