Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 2487/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 26 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Filipiak

Protokolant: Małgorzata Grzęda

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2022 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W.

o ustalenie i zapłatę, ewentualnie o ustalenie i zapłatę

1.  oddala powództwo główne w całości;

2.  zasądza od (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. W. kwotę 1.675,99 (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt pięć 99/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 października 2020 roku do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwo ewentualne w pozostałej części;

4.  nie obciąża A. W. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.