Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2095/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący : SSO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko M. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

z dnia 21 października 2020 roku, sygn. akt II C 1041/19

1. oddala apelację;

2. nie obciąża pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego należnymi stronie powodowej.