Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 263/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Janusz Jaromin

Sędziowie: SA Piotr Brodniak

SA Małgorzata Jankowska (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowego w Szczecinie Agnieszki Andrzejewskiej

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2022 r. sprawy

B. B.

o odszkodowania z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 22 czerwca 2021 r. sygn. akt III Ko 390/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądza od Skarbu Państwa na rzecz B. B. tytułem uzupełniającego zadośćuczynienia kwotę 4.000 (czterech tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi od daty uprawomocnienia się wyroku,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika wnioskodawcy radcy pr. A. B. kwotę 1.200 (tysiąca dwustu) złotych tytułem opłaty za pomoc prawną udzieloną w postępowaniu odwoławczym.

SSA Małgorzata Jankowska SSA Janusz Jaromin SSA Piotr Brodniak